I. rész

 

1. Előjáték

Szent Márton hegyének (Pannonhalma) várfalai alatt

Hatalmas máglya előtt hajlong három táltos. Áldozatot mutatnak be Koppány emlékére. A táltosok köré sereglenek a környékbeliek is és hangosan éltetik Vászolyt, akit sokan Koppány fiának hisznek.

I-1-I. Koppány vére

 

Táltosok:          Koppány úr vérétől vereslik az ég

                        Vászolyhoz kiáltunk: Legyen úgy, mint rég!

                        Koppány úr vérétől lobban fel a tűz

                        Vászolyban szelleme rólunk átkot űz

 

1. Táltos:          Napnak lángja

                        Hadúr a csatába

                        Vidd el a hírünk

 

2. Táltos:          Holdnak fénye

                        Magyari vezére

                        Gyújtsd fel a szívünk

 

3. Táltos:          Jézus népe

                        Idegen a lelke

                        Vádol, mert élünk

 

Együtt:             Koppány úr vérétől vereslik az ég

                        Vászolyhoz kiáltunk: Legyen úgy, mint rég!

                        Legyen úgy, mint rég!

                        Legyen úgy, mint rég!

 

                        Koppány úr vérétől lobban fel a tűz

                        Vászolyban szelleme rólunk átkot űz

                        Nehéz átkot űz!

                        Súlyos átkot űz!

 

A várfalon Gellért püspök és tanítványa, Imre herceg, valamint csuhás bencések némán szemlélik az eseményeket. Vad üvöltéssel német zsoldosok jelennek meg és Orseoló Péter vezetésével szétkergetik a népeket. Két ellenálló táltost levágnak, a harmadik, Zobor táltos, a tömeg segítségével elmenekül.

 

Péter:                       Hitvány lázadók,

                               Istentelen pogányok,

                               Ütött az utolsó órátok!

Zsoldosok:                Péter minket parancsol

                               Pogányokkal megharcol

                               Vezérszóra készen vár

                               Hűségünkért birtok jár!

 

                               Ütni, verni, rúgni, vágni

                               Pogány vérben térdig járni

                               Ütni, verni, rúgni, vágni

                               Bűnös néppel így kell bánni

                               Így kell bánni!

 

Imre:                       Álljatok meg!

 

Zsoldosok:                Széjjel vágni!

                               Fára húzni!

                               Bőrét nyúzni!

                               Összetörni!

                               Tűzre hányni!

                               Kész!!!

Hóóóóó!

 

Péter:                       Én, Orseoló Péter, a velencei Dózse fia

                               nagybátyám, a magyar király hű szolgálatában

                               felvértezvén erős hittel, elszánt akarattal

                               a gonosztevők pogány tüzét kioltom

                               A keresztény világrend igaz védelmezőjeként

                               életem és vérem felajánlom

 

A helyszínen csak a holttestek maradnak. Orseoló Péter eltapossa a maradék tüzet,. Gellért püspök és Imre herceg elborzadva nézik a jelenetet.

 

I-1-II. Látom utad

 

 

Imre:               Ez lenne hát, Gellért úr, Jézus népe?

                        Atyám legfőbb műve, igazság és béke,

                        Ám e sok halott nem illik a képbe!

 

Gellért:             A küzdelemnek még nincsen vége.

 

                        Látom utad, de nem mondhatom

                        s az enyémet is, egy nagy hegyen

                        Istent nem hatja át szánalom

                        keresztül hajt egy szűk helyen

                       

Pedig minden imánkkal Őhozzá járulunk

                        s mégis a nevében elszántan gyilkolunk

 

Imre:               István király miként tűrhet ilyet

                        Gyűlölség ellen atyám mért nem tehet?!

 

 

2. Róma bástyája

 

Királyi palota kápolnája

István király az oltárnál egyedül imádkozik.

 

I-2-I. Veled Uram

 

István:                     Uram, tekints le a földre

                               Jöjj, költözz a szívünkbe

                               Látod, nem enyhül az átok

                               Gyújts a lelkekben világot

 

                               Uram, nagy a Te hatalmad

                               Nyújts a szenvedőknek vigaszt

                               A harc tart már ezer éve

                               De még nincs e földön béke

 

 

                               E szép, gyönyörű ország

                               Kezedben tartod sorsát

                               Bármit is remél

                               Nélküled nem él

                               Csak veled, Uram

                               Mindig veled!

 

                               Segíts Uram

                               Adj még erőt

                               Segíts nekem!

 

Gizella érkezik szerzetesek és apácák kíséretében. Gellért püspök hozza Imre herceget. Az apácák közül kiragyog Krisztina, lengyel királylány és Imre alig tudja szemét levenni róla.

I-2-II. Intelmek

 

Gellért:             Áldás reád, István király

                        Gizella királyné, Isten hozzád!

                        Íme itt áll fiatok, Imre

                        Tudásból mindent megkapott,

                        de herceget neveltem, nem papot.

 

                        Jártas jogban, históriában,

                        triviumban, kvadriviumban.

                        Olvas és ír görögül, deákul,

                        mindent ismer a lakott világrul.

                        Most e derék ifjút általadom Nektek

                        Viselje a kardot, ne csak a keresztet!

 

István:             Áldásos munkád köszönjük, Püspök úr!

                        különb mestere Imrének nem lehet,

                        de látom, hogy nem lesz uralma gondtalan

                        kemény önmaga és büszke népe felett.

 

Gizella:             Jó fiam, őrizd meg apostolok hitét

                        tartsd tiszteletben az egyházi rendet

 

István:             Téged vigyáz megannyi vitéz,

                        de határaid is keményen védjed!

 

Gizella:             Fogadd be és gyámolítsd az idegeneket,

                        mert gyönge az egynyelvű, egyszokású ország

 

István:             Vendégként szeresd a jövevényeket,

                        közülük kerül ki sok hűséges szolgád

                       

                        Kövesd példám, s a lelkem örül.

                        Lásd, atyád már fáradt és beteg.

                        Koronám viseld részrehajlás nélkül

                        de testvéri vért ne érintsen kezed!

 

 

Gellért:             Kerülje el lelkünk gyászos emlékezet,

                        emelje föl szívünk Isteni szeretet.

 

                        Fönn az Isten országában nincs szenvedés

                        de csak hosszú nehéz úton jutunk el

                        az üdvösséghez

 

                        Itt e földön úgy kell élnünk

                        múltnak bűnét jóvátennünk

                        hogy jókedv és bőség köszöntsön ránk

 

                        Fényes lélek költözz belénk

                        Isten áldás áradj felénk

                        hűséggel szolgál szép hazánk

 

                        Most leteszem püspökök pásztorbotját,

                        és vállalom remeték magányos sorsát.

                        Ám mielőtt utamra engedtek

                        Királyunk és királynénk óhaja szerint

                        tisztemnek szívesen eleget teszek:

 

                        Lépj elő Krisztina, lengyel király lánya

                        Imre fiam te is, jövőnknek záloga.

 

                        Jegyességtek megáldom, megszentelem

                        A földi lét hozzátok kegyes legyen! Ámen!

 

Imre és Krisztina elfoglalja helyét a királyi pár mellett.

 

Imre:               Hálával búcsúzom, tőled mesterem

                        Szemeim rácsát kinyitád

                        Részei szerint még kavarog e föld

                        de valahol már újul a világ

 

                        Még életünk vészes viszállyal terhes

                        és támadnak ős babonák

                        Jó atyám, látod, kevés, ki érti

                        az új ezredév folyamát

 

Imre, Krisztina, Az út elején még nehéz a válasz

Apácák:            de sejti a szót szíved

                        Hát kérjük az Istent, vezérlőnk légyen

                        a jóság s a hű szeretet      

 

Mindenki elvonul, magukra hagyják a fiatalokat.

 

I-2-III. Régóta kereslek

 

Krisztina:                  Lehettem volna szűzi apáca

                               Krisztus szeretője

Imre:                       Lehettem volna isten szolgája

                               Krisztus követője

 

Együtt:                     Látod, mégis

                               hozzád közelednék

                               Régóta kereslek, régóta szeretlek

                               Maradj velem, mindig velem

 

Krisztina:                  Imre herceg, édes jegyesem

                               hozzád köt a sors már

Imre:                       Szép szemedben tisztán ragyogó

                               hűség, szerelem vár

 

Együtt:                     Jöjj hát, érezd

                               a szívem dobogását

Imre:                       Régóta kereslek

Krisztina:                  Régóta szeretlek

 

Együtt:                     Maradj velem, mindig velem

                               Mindig velem 

 

Péter érkezik és meglátva a szerelmeseket, gúnyolni kezdi Imrét.

 

Péter:                       Nézd csak, a makulátlan herceg úr

                               éppen apáca köntösébe nyúl

                               A klastromból alighogy megérkezett

                               a gyönyörben keresne üdvösséget

 

                               Szép kisasszony, férfit ölelj

                               ha forr a véred már

                               Óh a szív nem rangot kíván

                               de elszánt szeretőt vár

                               És lehetnék én is király

                               ha engem választanál

 

Aba Sámuel, az ország nádora oldja fel a feszültséget.

 

Aba:                         Péter fiam, hová réved szemed

                               Mért nem végzed, amiért küldtelek?

                               A tróntermet gondosan kutasd át

                               merény ne érje a királyi párt!

 

        Kürtök hangja szólal meg, az udvari nép bevonul. A nádor fogadja a római, bizánci és német követet és kíséretüket. István és Gizella elfoglalja a kettős trónt.

 

 

I-2-IV. Követjárás

 

Kar:                         Szent királyunk István

                               Bölcsességgel áldott!

 

Aba:                         Az Úr vigyázza szent felségteket

                               s mindenkit, kik megjelentetek

                               Ahogy szokás és illem rendelé

                               legyen a szó a jó vendégeké

                               A királyi pár előtt hangozzon el

                               mi küldetéstek céljára felel

                               Elsőként szólítom annak követét

                                kinek szava számunkra legfontosabb

                               Őszentsége a Pápa követét köszöntöm

 

Pápai követ:              Felségtek, s nádor úr figyelmezzetek

                               Őszentsége, a Pápa üdvözletét hozom

                               valamint áldását reád s országodra

                               királyságod harmincadik esztendejében

 

                               Íme e kereszt, szent ajándéka

                               hűségedre állandóan emlékeztessen

 

                               Az ünneprontás távol áll tőlem

                               de Őszentsége elégedetlen, mert

                               nem kellően erélyes még a

                               fellépés a pogányok ellen

                              

                               S fájlalja, hogy a tizeddel késtek

                               Hát gyűjtsenek gyakran a hűséges hívek!

 

István:                     Ez ország Róma híve

                               s erős a szövetsége

                               Minden népet tisztelünk

                               a törvény bennünk él, s velünk

                              

                               Őszentsége kérését megvizsgáljuk

                               s döntésünkről majd illőn értesítjük

 

Kar:                         Áldott légy István, mi urunk!

 

Bizánci követ:           Fenséges úr! Köszönt téged Bizánc

                               Népünk s országaink között nincs harag

                               Császárom új szövetséget ajánl:

                               Pogány ellen kéri, hogy küldj hadat!

 

István:                     Romanosz császárnak add át üdvözletem

                               Atyjával békénk gyümölcsöző volt

                               Kérését időben megfontolom

 

Kar:                         Áldás reád!

 

Német követ:            Felségtek!

                               Halljátok most általam

                               a földnek legnagyobb uralkodóját

                               Konrád császár, jó uram köszönti

                               hűtlen provinciáját

 

                               Döbbenten látja, hogy mostanában

                               magyarok portyáznak Bajorhonban

                               Rabolnak, dúlnak Imre nevében

                               Megállás nincs a törvényszegésben

 

                               S a velencés Péter itt mit keres

                               István úr árulót rejteget!

                               Mindeme szószegő tettekért

                               Bocsánatkérést követel Konrád!

 

                               Halljátok hát általam:

                               Császáromnak türelme véges

                               Ha kellő választ nem kapunk

                               árulástok fegyverrel torolja!

 

Imre:                       Nem vagyunk mi császárodnak hűbérese

                               A bajor hercegséghez jogom van!

                               Jóanyám örökségét mért dobjam el

                               Támadása ellenünk jogtalan!

 

                               Nem félünk a farkasoktól

                               gyáván hátra nem megyünk

                               Ha szép hazánkat meg kell védenünk

 

                               Nem félünk a császárodtól

                               van még elég fegyverünk

                               S ha Isten velünk, nincs ki ellenünk!

 

István:                     Vigyázz, Imre fiam

                               Nem okos az, kinek szíve lángol

                               S nem az a gyáva, ki visszatáncol

                               Keveset ismersz a politikából még!

 

                               Úgy kell tehát majd döntenünk

                               hogy békét kíván a nemzetünk.

 

Aba:                         Ezennel vége a kihallgatásnak!

 

        A követek és az udvari nép elhagyják a helyszínt, csak István, Gizella, Aba és Orseoló marad.

 

 

I-2-V. Mit vétettem?

 

István:                     Mit vétettem, hogy így bánnak velem?

 

Aba:                         Sajnálom Felség, ez meglepett!

                               Azt hittem csupán felköszönt téged

                               minden követ

 

Gizella:                     Ezt nem lehet bírni tovább!

                               Erőt kell mutatni, igazad van Imre!

                               Nem várakozhatunk gyönge öregekre!

 

                               S ha német lány jött volna, jobb lenne, mint lengyel

                               Konrád úr lehetne hozzánk türelemmel!

 

István:                     Bocsáss meg felség, túl erős a hangod

                               koronámról lassan úgyis lemondok

                               A dolgok szépen mentek eddig

                               béke van s az ország gyarapszik

                               De a hiénák ismét megjelentek

                               pénzt követelnek, hadakkal fenyegetnek!

 

                               Nem döntök egyedül, nem vagyok látnok

                               Fiam, nádor uram, tartsunk haditanácsot!

 

        István, Imre és a nádor elvonulnak, Gizella és Péter kettesben marad.

 

 

I-2-VI. Szégyen a szó

 

 

Gizella:                     Szégyen a szó, galád a tett

                               Péter fiam, mondd csak

                               mindez hová vezet?

 

Péter:                       Nem értem, István miért

                               hezitál, ha baj van…

 

Gizella:                     Ha trónra kerül Imre fiam

                               Új életet kezdhetünk majd

                               mindannyian

                               Ígérd meg hát, hogy szolgálod híven őt

 

                               Nincs nékem más boldogságom, már csak szép fiam

                               és úgy élek nap mint nap

                               hogy senki nem szól hozzám

 

                              

                               Már elmúlt a lázas virágzó tavaszom

                               s a szent királyi ágyban tőle nincs vigaszom

                               Rangomhoz méltatlan minden édes öröm

                               Így aztán magam csak fiamért töröm

                               Voltam szép feleség, ki tündököl és ragyog

                               Most már csak magányos felesleg vagyok

 

Péter:                       Anyámként tisztellek, szeretlek felség

                               Tudod, hogy érted mindent megtennék

                               Fiadat, Imrét, bajoktól megvédem

                               Szolgálja őt karom, szívem, vérem!

                               Erre esküszöm!

                               Az égre esküszöm!

 

 

3. Sasketrec

 

        Nyitra várában

        A várudvaron nagy tűz lobog, a várfal mellvédje előtt lándzsás őrök járnak.. Vászoly sóvárogva kémleli a messzeséget, ahonnan táltoskürt hangja szól, mellette áll az őrparancsnok..

 

I-3-I. Régi nóta

 

Vászoly:                   Régi nóta, szívéből fújja

                               a völgyben egy öreg regős

                               Régi nóta, keserves nóta

                               mégis oly melengetős

 

                               Bús lelkem fogva tartja

                               Szól, mintha titka volna

                               S úgy fáj, hogy mindez már a múlt

 

                               Csalfa nóta, fülembe húzza

                               mind, amit feledni kell

                               Régi nóta, keserves nóta

                               szívemet szorítja el

 

                               Bús lelkem fogva tartja

                               Szól, mintha titka volna

                               S úgy fáj, hogy mindez már a múlt

 

                               Hej, Nyitra vára)       (tart István király)

                               20 éve rácsaid közt él Vászoly vitéz

                               Hej, hittem egykor:

                               Győzelmes, nagy csatákra vár

                               szólít harci dal

                               Ősi dal

                               Elszállt és vége már

 

Őrparancsnok:          Aludnod kéne jó uram

                               Vén már az éj

 

Vászoly:                           Fájdalmas dallam szól

                               Lelkemből az égre

 

Őrparancsnok:          Borúlátó vagy Vászoly úr

                               S mulatságos, hogy éppen én

                               Vigasztaljalak...   Az őröd!

 

        Kergetőzve, veszekedve érkezik Vászoly három fia.(András, Béla, Levente)

 

I-3-II. Három herceg

 

1. fiú:                       Enyém a vár, tiéd a legelő!

2. fiú:                       Legelj barom, a kardom az erő!

3. fiú:                       Király leszek, te szarba’ heverő!

 

Együtt:             Három herceg

                        túl sok már egy házban!

 

1. fiú:                       Enyém a vár, enyém a korona!

2. fiú:                       Előlem fuss, mer’ vár a kaloda!

3. fiú:                       Vigyázz kutya, me’ mos’ csapok oda!

 

Együtt:             Három herceg

                        nem ülhet a trónra!

                        Koronát nem kap, aki fut gyáván!

                        Én leszek a király, te leszel szolgám!

 

1. fiú:                       Én leszek a király, te leszel szolgám!

2. fiú:                       Én leszek a király, te leszel szolgám!

3. fiú:                       Én leszek a király, te leszel szolgám!

 

Együtt:             Én!  Én!  Én!  Én leszek!

 

        Vászoly felesége, a fiúk édesanyja próbálja lecsendesíteni a viaskodást.

 

Ilon:                 Mi történt fiaim, elment az eszetek?

                        Éjnek idején ágyban a helyetek!

                       

Fiúk:                Nem tudunk aludni, bárhogy is szeretnénk

                        Táltoskürt hangjával játszik a messzeség

 

Ilon:                 Jól van, hát jól van, nyugodjon lelketek

                        Régi időkről mesélek most nektek

 

                        Ősatyánk, Nimród, ki nagy vadász az Úr előtt

                        Halála után a csillagokba költözött

                        Hatalmas íját ott Napnyugatnak feszíti

                        Idő majd eljő, s húrját el is pendíti

 

                        Hunúr és Magúr, ők Nimród bátor fiai

                        Büszke volt Hadúr, mert látta őket küzdeni

                        Bármerre jártak, a Napsólyom előttük szállt

                        Túr lelke bennük így hatalmas erővé vált

 

                        Sok évvel később, a regölők ezt így mondják

                        Leküldött Isten egy győzhetetlen nagy királyt

                        Romlott világon bár végig sújtott ostora

                        Büntetlen maradt Atilla úr gyilkosa

 

                        Hatalmas út volt, míg ide visszaérkeztünk

                        Szép országunkat hős Árpád úrnak köszönjük

                        Azóta fényünk már egyre inkább megkopott

                        Nimródnak vére szolgaságra így jutott

 

                        Koppány szelleme vádlón rádtekint, Vászoly!

                        Te követed őt az ősi jog szerint

 

Vászoly:           Én magyar vért csak végveszélyben ontok

                        Kik Istvánt letennék, mind jámbor bolondok

                        Mögötte ott a pápa, s Gizella német népe

 

Ilon:                 A bizánci császár, keresztapád pedig

                        Téged juttatna révbe

 

1. fiú:                       Apámuram, tiéd a korona

2. fiú:                       Derék vezér és büszke katona

3. fiú:                       Te légy király, tiéd a palota!

 

Együtt:             Hárman kérünk, légy hát jó vezérünk

                        Ha akarod, pajzson emelünk trónra

                        Ő legyen a király, mi leszünk szolga

 

1. fiú:                       Ő legyen a király, leszek én szolga

2. fiú:                       Ő legyen a király, leszek én szolga

3. fiú:               Ő legyen a király, leszek én szolga

 

Együtt:             Ő!   Ő!   Ő!    Ő legyen!    

 

 

4. A holtak völgye

 

        A pilisi erdőben

        A Konrád elleni győztes csatából hazafelé Imre herceg elkalandozik a vadászaton. A holtak völgyébe téved, ahol különös hangokat hall.

 

I-4-I. Csata után

 

Kórus:                      Miénk az erdő mélye

                               itt élünk mind szabadon

                               Nem szólhat ránk a törvény

                               itt nincsen más hatalom

 

                               Nappal a fényes isten

                               éjjel a hold a király

                               István itt nem parancsol

                               Krisztustól távol e táj

 

Imre:               Konrád menekül, s messze jár

                        ádáz serege széthullt már

                        Nincs már országunkban ellenség

 

                        Békét követel minden szó

                        de lelkünk idebenn háborgó

                        Isten rendelését nem értjük még

 

                        Érzem, közeleg egy végső próba

                        tiszta tűzben ég

                        Érik valahol a küldetésem

                        mit elrejt még az ég

 

A völgyben idelenn, hol nem jár fény

                        itt, hol csatazaj el nem ér

                        Őt kérdem, mit reméljek sorsomtól

 

                        Három tanúság vár rám még

                        három kegyelem, a föld és ég

                        S a szellem üzenete távolból

 

                        Érzem, közeleg egy végső próba

                        tiszta tűzben ég

                        Érik valahol a küldetésem

                        mit elrejt még az ég

 

                        Nem az a hős, aki a lángot szítja

                        De az a vitéz, aki azt kézben tartja

                        Az a király, akinek minden népe

                        Szabadon él, de ha kell, tűzbe megy érte

 

 

        Hirtelen tűz lobban fel, bujdosó magyarok rohannak elő, körülveszik Imrét és rövid dulakodás után lefegyverzik.

 

I-4-II. Istenítélet

 

Kórus:                      Miénk az erdő mélye

                               itt élünk mind szabadon

                               Nem szólhat ránk a törvény

                               itt nincsen más hatalom

 

                               Nappal a fényes isten

                               éjjel a hold a király

                               István itt nem parancsol

                               Krisztustól távol e táj

 

 

1. bujdosó:               Nézd csak milyen fényes ruhában

                               jött el közénk e szép idegen!

 

2. bujdosó:               Várj csak komám, fogjuk le gyorsan

                               Imre herceget felismerem!

 

3. bujdosó:               István fia, gyilkos palánta

                               élve tőlünk el nem mehet!

 

Együtt:                     Jó lesz, ha már most megfeszítjük

                               úgyis nyakában lóg a kereszt!

 

        Durva rönkfából keresztet alakítanak. Misztikus megjelenésű öreg varázsló járja körül a megkötözött Imrét.

 

Mágus:                     Szent helyre tévedtél fiam

                               Ez itt temető, a Holtak Völgye

                               Az Ős Isten tiltott sírhelye

                               Krisztus-hívő nem léphet e földre!

 

Imre:                       Én minden istent tisztelek

                               szent helyre térve

                               De bármit mér a sors rám

                               nem halok meg gyáván

                               Jézust örömmel követem az égbe

 

 

Bujdosók:                 Nem kér az irgalomból

                               halljon hát meg szabadon

                               Koppányért bosszút állunk

                               itt nincsen más hatalom

 

                               Nappal a fényes égbolt

                               éjjel a hold a király

                               István itt nem parancsol

                               Krisztustól távol e táj

 

 

        A bujdosók már felkötözték Imrét a keresztfára, mikor Zobor, a megmenekült táltos érkezik a helyszínre.

 

Zobor:                      Megálljatok! Azonnal eresszétek el!

 

                               Nem lesz jó így, nem lesz jó így

                               és a helyzet most rosszabb

                               Ez a bosszú, ez a bosszú

                               nem hozhat nyugodalmat

 

                               Nem kell több áldozat

                               már meggyilkolták pannon hegyén két táltosunk

                               bajra bajt tetézünk, ha mindig gyilkolunk

                               Ha megöljük hercegünk

                               sorsunkon javítani azzal nem tudunk

 

                        életben maradt táltosotok zobor kér benneteket:

 

                               Tegyünk rajta próbát:

                               Rakjatok egy máglyát

                               régi szép szokásunk szerént

                               Hogyha lelke tiszta

                               általlépve rajta

                               sértetlenül áll majd elénk

 

        A bujdosók elfogadják a javaslatot és a mágus elkezdi a szertartást.

 

Mágus:                     Tűz lángja lobbanj égető

                               legyél tisztító, a rosszat űző

                               Küldd át a lelkünk Nap tüzén

                               pártatlan bírót kijelölvén   

                               Égesd el, ki bűnben él

                               tegyél igazságot

                               De kíméld meg, ki bűntől idegen

                               hogy áldást hozz, ne átkot!

 

Imre:                       Lelkem tiéd, Mindenható Atyám

                               Tanúm az ég, hogy szolgálód vagyok!

 

        Imre a mindenre elszántak bátorságával átmegy a tűzön

 

Zobor:                      Lássátok, Imrének segített az Úr

                               íme itt áll sértetlenül

                               Ha ő kap majd hatalmat, nem lesz bűn a múlt

                               szép hazánk új fényre derül

 

Imre:                       Hát múljon a szégyen, senki se féljen

                               válassza jól sorsát

                               A béke virága szívja magába

                               a szellemi fény sugarát

 

                               Lássa a világ, hogy testvérünk az mind

                               ki magyarok földjén született

                               És nincs olyan erő, mely szétválasztaná

                               mit együtt tart fenn emlékezet

 

Imre és a kar:           Hát múljon a szégyen, senki se féljen

                               válassza jól sorsát

                               Kérjük az Istent, segítse népünk

                               még ezer éven át!

 

Teljes kar:                A béke virága szívja magába

                               a szellemi fény sugarát

                               Kérjük az Istent, segítse népünk

                               még ezer éven át!

 

                               A béke virága szívja magába

                               a szellemi fény sugarát

                               Kérjük az Istent, segítse népünk

                               még ezer éven át!

 

Vége az I. résznek

 

 

II. rész

 

1. Gloria

                Királyi palota kápolnája

                Krisztina az apácák körében készül az esküvőre.

 

II-1. Béke virága

 

Apácák:                    Orgona ága, béke virága

                               elmenekült Konrád

                               Kérjük az Istent, segítse népünk

                               még ezer éven át

 

Krisztina:                  Jaj a rózsa szirma gyönyörű

                               mégis leszakítják

                               Szép menyegző, ékes koszorú

                               hagyj el szomorúság

 

Apácák:                    Készülj széplány

                               vedd hát koszorúd fel

 

Krisztina:                  Régóta kívánom

                               régóta szeretném

                               Szelíd remény töltsd el szívem

                               hozd el nekem

 

2. Válaszúton

 

        Győzelmi lakomára készülődik az udvar. Ünnepélyesen behozzák a koronázási ékszereket, a nádor a helyére vezeti a királyi párt. Zsákmányolt hadizászlók, német hadifoglyok, a győzelem jelképei.

 

II-2-I. Győzelmi tor

 

Kórus:                      Győzött Imre, jövőnknek reménysége!

                               Éljen Imre, népünknek szemefénye!

 

Tömeg:                    Áldás reád István király

                               Gizella királyné áldás reád!

 

Férfi kar:                  Konrád hadát kiűzte seregünk

                               Nincs oly erő, mely szembeszáll velünk

                               István király, mi bárki ellen megvédünk!

 

                               Megtört a németek büszke serege

                               Imre és Péter úr együtt győzte le

                               Nincs nép e világon, kitől félni kell

                               Mind, aki jó magyar, velünk énekel!

 

Tömeg:                    Óh dicső királyunk, viseld koronád

                               Kegyelmes istenünk mosolyog le rád

                               Békével, bőséggel éljen itt a nép

                               Nap fényét lássa meg újabb nemzedék!

 

István:                     Koronám, jogarom, s az országalmát

                               a választott utódnak én adom át

                               Úgy hiszem, azt kívánjuk mindannyian

                               hatalmam örökölje Imre fiam!

 

(próza)                     De hol késik egyetlen gyermekem?

 

Orseoló támolyog be és térdre zuhan a trón előtt

Gizella:                     Mi van veled Péter? És mért nem látom Imrét?

Imre holttestét hozzák lassú menetben

Kórus:                      Szentséges Úristen!  Óh, jaj!

 

István:                     Segíts, mindenhatóm, ne hagyj el istenem!

Beszélj, Péter fiam! Mi történt veletek?

 

Péter:                               Utunkban hazafelé

                               kedvünk támadt hajtani gyors vadat

                               Szépen is indult a vadászkaland

                               de Imre hirtelen előre szaladt...

 

Aba:                         A lényegről beszélj és ne forgasd szavad!

 

Péter:                       Elvesztettük, aztán ránk tört az éj

                               nem hittem azt, hogy leshet ránk veszély

                               Mire társaimmal ráakadtunk

                               már vérbefagyva, holtan találtuk

 

Tömeg:                    Irgalmazz, Istenünk!

 

Gizella:                     Megölték talán?

 

Péter:                       A nyomok vadkanra utalnak

                               de pogány bosszút sem tartok kizártnak

 

Tömeg:                    Átkozott pogányok, ezért csúnyán lakoltok!

                               Istentelen pogányok, bosszút állunk rajtatok!

 

Aba:                         Távozzatok, jó hölgyek, s urak

                               Úristenünk büntetése elért

 

        Gizella lebotorkál a trón lépcsőjén, ráborul a holttestre. Aba nádor kitessékeli a kiváncsiskodókat.

 

István:                     A gyászt szívünk holtig őrzi

                               de nincs és nem lesz, aki érti

                               Szép, derék fiam Imre

                               Mért, mért hogy így végezte!?

 

                               Uram, nagy a te hatalmad

                               Nyújts a szenvedőnek vigaszt

                               A harc tart már ezer éve

                               De még nincs e földön béke

 

                               E bús, keserű ország

                               kezedben tartod sorsát

                               Mondd hát, mit remél

                               ki szépet, s jót ígér

                               S halált arat

                               mint Imre fiam

 

                               Halott jövőnk

                               néz most reám

                               Aludj fiam

 

                        Nádor úr! A temetésre tedd szabaddá Vászolyt!

        Aba és Péter kitámogatja Istvánt. Az eddig háttérben álló Krisztina letérdel Gizella mellé.

 

Apácák kara:             A-a-a-a-a

és Gizella:                Óh én édes uracskám

                               Egyetlenegy fiacskám

                               Síró anyát tekintsed

                               Szemem könnytől árad

                               keblem bútól fárad

                               Óh nekem, én fiam

                               Siralomtól süppedek

                               Bútól aszok, epedek

 

        Imre holttestét elviszik és Krisztina egyedül marad.

 

II-2-II. Csillagok közt

 

Krisztina:                  Alig ismertem meg őt s már halott

                               Éppen, hogy csak elkezdődött és már vége

                               Szerelmünkből nem újul meg Árpád népe

                               S rólam nem szólnak majd krónikák

egy szót sem

 

                               De a vesztes, tudom, nemcsak én vagyok

                               Minden másképp történne, ha köztünk volna

                               Még a föld is megfordulna, s rólam szólna

                               Bennem készülne egy új világ

 

                               Óh, jaj!

                               Álom volt nékem, egy új és szép remény

                               Lelke az égből vigaszt küld felém

                              

Álmomban még úgy él, mint rég

                               Álmomban engem vár valahol

                               Álmomban még úgy él, mint rég

                               S őt látom fényes csillagok közt:

engem vár!

 

        A szín lassan elsötétül, Krisztina elindul, de összetalálkozik az érkező Orseoló Péterrel. Megpróbálja elkerülni de Péter az útját állja.

 

Péter:                       Ha nem vagy a hatalomban, mit sem érsz

                                Nem vagy szabad, míg törvény szerint élsz

                                De minden a tiéd, ha kegyetlenül

                                átgázolsz azon, ki eléd kerül!

 

                               Óh, te édes árván maradt

                               gyönge virágszál

                               Mért siratnád Imrét tovább

                               légy az enyém immár!

                               És királyi trónus vár

                               mert én leszek itt a király!

 

Krisztina:                  Tolakodásod sértő és fölösleges

                               Imre után kezem már senkié sem lesz!

                               Szívemnek pedig más gazdája nincsen

                               mint a szent és örökkévaló Isten!

 

Péter:                       Meggondolod még ezt!

 

Krisztina:                  Sorsommal immár Isten végez!

 

        Krisztina el.

 

 

II-2-III. Királyi máz

 

Péter:                       Ostoba nő! Ki fog rá emlékezni?

 

A trónszék körül mászkál, majd beleül

                               Szép az erény, de haszontalan

                               Ez a világ annak áll, ki gátlástalan

                               de keményen megtorolja, ki a hírét rontja

                               Kell ez a trón,  a királyi máz

                               s a koronával együtt járó magasztalás

                               mit parancsra majd megír a krónikás

 

                               Méghogy Vászolyt szabaddá?

                               Akkor nekem végem

                               s kútba esik minden reménységem!

 

                               De király leszek úgyis

                               ármánnyal vagy karddal

                               hacsak ki nem békül

                               István Vászoly úrral

 

Aba:                         Péter fiam, elfáradtál talán?

                               E trónuson még István a király!

 

Péter:                       Remélem nem fenyegetés ez itt

csak kipróbáltam, milyen ülés esik!

 

Aba:                         Király urunk nem örül, ha jelentem

 

Péter:                       Ne feledd, hogy ketten voltunk, csak ketten

                               de ha nádor akarsz maradni, mondd meg nekem

                               hol állsz majd a harcban, velem vagy ellenem

                               ha Vászoly jönne, te támogatnád?

 

Aba:                         Csak kit István akar, s az egész ország

                               Ha a király őt választja, én is

                               Ha téged, akkor veled leszek úgyis

 

Péter:                       Engem támogat a császár és a pápa!

 

Aba:                         Ha István Vászolyt akarja, hiába!

 

Péter:                       Pogány világ

                               kinn a fény, de benn a sötét tudatlanság

                               Pogány világ

                               idézik, de nem értik a szent bibliát

 

                               Barbár vidék, lelke még az ördögé

                               csak félelemből térdepel az oltár elé

                               Nem vallja még, csak mímeli az új hitet

                               és bűnös útra térítik az ősi szellemek

                              

                               Barbár vidék, lázadásra készen áll

                               a pápának is érdeke, hogy én legyek király

                               Nincs más esély, kell a teljes győzelem

                               és nemzetünknek ellensége mind, ki nincs velem

                               nincs itt más esély

                               velem vagy ellenem

 

                               Mert ez itt pogány világ

                               kinn a fény, de benn a sötét tudatlanság

                               Pogány világ

                               mindenkinek érdeke, hogy én legyek király!

 

        Péter el, Aba Sámual előtt felbukkan Zobor. A nádor kardot ránt, majd felismeri a táltost, aki hosszú hegyes tőrrel védekezik.

 

II-2-IV. A táltos

Aba:                         Te itt, táltos?

                                Kis híján megöltelek!

 

        A táltos elrejti fegyverét.

 

Zobor:                      Vagy én téged uram,

                               bár vér nem tapad kezemhez.

 

Aba:                         Hogyan kerültél ide?

                               Az életeddel játszol!

 

Zobor:                      Mint mindenki mostanában.

                               Hallom itt van Vászoly.

 

Aba:                         Talán Vászoly úrnak kémkedel          

                               Mentsd irhád, vagy hívom a testőröket!

                               Ha itt érnek téged, már holnap,

                               mint pogány lázadót, karóba húznak!

 

Zobor:                      Hallgass meg nádor úr!

 

                               A tiltott földön Imre herceg eltévedt

                               s bár nem kedveljük az idegen keresztet

                               letétettük véle a Szent Tűzpróbát

                               s Hadúr szelleme megkímélte Vajk fiát

 

Aba:                         Miket hordasz itt össze?!

 

Zobor:                      A Holtak Völgyén túl kísértem szemmel Imrét

                               ma is előttem látom őt még!

                               Lovával felvert vackáról egy vadkant

                               kihúzta kardját, amint felbukkant

                               de megugrott lova, s ledobta végül

                               Ott feküdt Imre segítség nélkül

 

                               Ekkor ért oda Péter, lándzsája kézben

                               Imre magánál volt egészen

                               “Segíts!” – kiáltotta a földön fekve

                               de Orseoló Péter csak kinevette

                                s hagyta, hogy a bősz állat eltiporja

                               s agyarával halálra marcangolja

 

                               Ha közelebb vagyok, esküszöm az égre

                               nem Imrének, de Péternek lenne vége!

 

        Kintről a zsoldosok kórusa erősödik fel

 
II-2-V. Kit választanál

 

Zsoldosok:                Heil, heil, heil!

                               Mindannyian kiáltsuk:

                               Péter legyen királyunk!

                               Ha István király már nem él

                               békét vendég így remél

                               Heil, heil, heil!

 

Aba:                         Tűnj el hamar! Én nem is láttalak.

 

Zobor:                      Attól Péter még gyilkos marad.

 

 

István jön be két testőrrel, a táltos eltűnik.

István:                     Kissé korai e lelkesedés

                               holnap lesz csak a nagy temetés

                               udvarunkban még mindenki gyászol!

                               Remélem, hogy ideér majd Vászoly

 

Aba:                         Már falaid közt várják

                               sorsuk jobbrafordulását

 

István:                     Péter vagy Vászoly? Te kire szavaznál?

 

Aba:                         Mindkettőtől jöhet az országra nagy kár

                               Ha Vászoly s Péter közt dönt a lelkiismeret

                               én Vászoly mellett szólnék, meglehet

 

                               Kétféle úton, mi nem járhatunk már

                               Csak ártalmunkra lehet, ha fellángol a viszály

                               Te döntesz jó uram, most még te vagy a király

                               Hogy kit jelölsz utódnak, csak rajtad áll

 

István:                     S te magaddal nem is gondolsz?

 

                               Oly döntés kell, mi békét nem bont

                               én nádorként szolgálnám tovább a hont

 

II-2-VI. Nehéz döntés

 

István:                     Hivatom hát Vászolyt!

 

        Aba elmegy, hogy a király elé kísérje Vászolyt. Kintről zsoldosok hangja.

 

Zsoldosok:(kintről)    Heil, heil, heil!

                               Péter leszel jó király

                               István kardja reád száll

                               Tarsd magasra kardodat

                               császár s pápa támogat

 

Péter:                       Elnézést felség a zavarásért!     

Zsoldosok:                Heil, heil, heil!

 

István:                     Ha így szeretne majdan népünk...

Péter:                       Míg élünk, remélünk!

István:                     Királynéd szerint itt az alkalom...

Péter:                       S benned felség, megvan a bizalom?

 

István:                     Nehéz a döntés, válaszúton áll

                                országunknak népe

                               és jövőnk szép reménye

                               Már nem soká bírom

                               érzem, nem tagadhatom

                               a kor nyomasztó súlyát vállamon

 

                               Oly utód kell, ki békét nem bont

                               mert ki megosztja népét

                               az országot ront!

 

Zsoldosok:(kintről)    Heil, heil, heil!

                               Péter nekünk kell!

                               Heil, heil, heil!

                               Ünneplésre fel!

 

 

        A zsoldosok betrappolnak a színre, vállukra emelik Péter és harsányan kiabálva elvonulnak. István egyedül marad.

 

3. Vak remény

 

        Aba Sámuel hozza Vászolyt és családját. István leszáll a trónról, odasántikál Vászolyhoz.

 

II-3-I. Harag nélkül

 

István:                     Isten hozott, Vászoly!

 

Vászoly:                   Üdvöz légy felség! Ez itt családom

 

István:                     Megnyugvással látom

                                nem tört meg téged a hosszú várfogság!

 

        Kezet fognak, átölelik egymást.

 

Vászoly:                   Húsz esztendő elrepült

                               és nem volt mindig szép

 

István:                     Harminc éves munka volt

                               hogy változzon a kép

 

Vászoly:                   Volt úgy, hogy gyűlölettel

                               néztem, hogy nem hagyod fel

                               s országos már a változás!

 

István:                     Megbékéltél-e már?

 

Vászoly:                                   Harag nincs bennem

                               pusztán fájdalom

 

István:                     Elvesztettem fiam, s országunk trónján

                               nincs, ki folytatná

 

Vászoly:                   Oly király kell végre már

                               kit elfogad a nép

 

István:                     Kérdezem hát tőled én

                               a trónra vágysz-e még?

 

Vászoly:                   Óh, István, régi nóta

                               talján és német foglya

                               s nem vagy te jó magyar király

 

                               Mindenfelé hol állnak váraink

                               az ősi nemzet sírásói

járnak élen

 

                               Feltételem, ha én lennék király

                               hogy magyar ura magyarhonban

                               magyar légyen!

 

                               Nézd csak, István király, hol tartunk ma már

                               idegen népek lepték el az országunk!

                               Hol van már az istenadta szabadságunk!

 

        Kintről zaj hallatszik, Gizella ront be feldúltan.

 

II-3-II. Asszonyi zsigerek

 

 

Gizella:                     Pogányszagot érzek, István

                               Pozíciónk sérti durván

                               Meglásd, ezért Róma kitagad

                               Föléd került táltos akarat!

 

Ilon:                        Figyelj, én németszagot érzek

                               Neked közöttünk idegen a neved!

                               Soha nem tudtad, hol van a te helyed

                               Lelked most is csak Péter miatt reszket!

 

Gizella:                     Ez Koppány úr vádló hangja

                               s ezt István csak tűri, s hagyja!

                               De pogány mocsok szádat befogom

                               Leszel te még csendes, fogadom!

 

Ilon:                        Ne képzeld azt, hogy félek tőled

                               Mikor királyod meghal, neked véged!

                               Akkor Vászoly kerül majd fel a trónra

                               S nekünk nem kell egy német lelkű szolga!

 

István:                     Hagyjátok abba! Elég volt!

                               Hogy eshet rajtunk ily szégyenfolt!

                               Látom, erősebb lett a gyűlölet

                               Időben döntök, most mind menjetek!

 

        Vászolyék indulnának, mikor Péter érkezik két testőrrel, akik az elfogott Zobort tuszkolják maguk előtt.

 

II-3-III. És lészen sötétség

 

Péter:                       Pogány merénylőt értünk tetten

                               kárt akart tenni személyedben!

                               Emitt a fegyver, mit elvettünk tőle

                               táltosok hosszú, kegyetlen tőre!

 

Zobor:  (próza)         Felség, már eddig is megtehettem volna

Aba:                         Mi lehet mondandód, hogy semmi sem tartott vissza

 

Gizella:                     Törvénynapon mindenki szólhat

                               király urunkhoz, ősi rend szerint

                               Ha bárki kezében tőrrel kopogtat

                               az mindenkit jogos gyanakvásra int

 

Zobor:                      Azt csak a felség fülének szántam

                               mégis, ha kell, hát kimondom bátran

                               Imre herceg bízott önnön gyilkosában!

Zobor vádlóan Péterre mutat, aki saját tőrével ledöfi a táltost. Istvánt elfogja a rosszullét.

Péter: (próza)           E hibbant táltosnak jótétemény

                               ha nem hóhér öli, hanem csak én!

 

Aba:                         Nem azért ölted meg, hogy ne mondhasson többet?

 

Gizella:                     Csak hitvány eszköz volt Vászoly kezében

                               bizonyságot nyert, ő a bűnös éppen!

 

István:                     Várjatok, ez elhamarkodott ítélet

                               Összehívom holnapra a törvényszéket

 

        István már alig áll a lábán, kitámogatják a színről.

 

Zsoldosok: (kintről)   Heil, heil, heil!

                               Péter nekünk kell!

 

Péter:                       Bírákra itt nincs szükség

                               nem kell ide törvényszék!

                               Gyilkost küldött Istvánra

                               vesszen szeme világa

 

Aba:                         Állj! Nem erről szólt királyunk!

 

Péter:                       Legyen Vászoly világtalan

                               uralomra alkalmatlan

                               toljátok ki mindkét szemét

                               ebből mindent ért majd a nép.

                               Ez most a tét!

 

Aba:                         Ez felségsértés, uram!

 

Vászoly:                   Fiaim, meneküljetek!

 

Zsoldosok telítik be a színt, Vászolyt térdre kényszerítik, Ilont két testőr fogja le. Abának most nincs más választása, minthogy kimenekítse a hercegeket.

 

Bujdosók:(kintről)     Koppány úr vérétől vereslik az ég

                               Vászolyhoz kiáltunk, legyen úgy, mint rég

                               Legyen úgy, mint rég, . . . . . .

 

Péter:                       Ha most nem cselekszünk, végünk!

                               Lázong az ország, gyulladnak pogány tüzek!

                               Gyerünk gyorsan, ne rettenjetek!

                               Adjatok neki, ha ellenállna,

hisz merénylőt küldött a királyra!

 

Bujdosók: (kintről)    Koppány úr vérétől lobban fel a tűz

                               Vászolyban szelleme rólunk átkot űz

                               Nehéz átkot űz! Súlyos átkot űz!

 

        Vászolyt lefogják és izzó vasrúddal megvakítják.

 

Péter:                       Ha, ha, ha, ha!

                        Ha vágyaim szerint királyságra kerülök

                               valamennyi bírót, tekintetes urat

                               századost, országnagyot s méltóságot

                               hívekből és rokonokból választom

                               Magyarország földjét, hogy biztosítsam hatalmam

                               Konrádnak hűbérként felajánlom

 

(próza)             Aki mer, az nyer! És most menjünk!

 

        A színen csak Ilon és a megvakított Vászoly marad.

 

Ilon:                 Vászoly én látok, de azt kívánom, bár ne látnám

                        Én édes uram koronádat elrabolták

                        Világod fényét, jövőnk minden reménységét

 

                        Látom a sorsunk, gyermekeink harcát

                        látom a Hadúr bosszúálló kardját

                        látom, hogy nem lesz békességben Magyarország

 

                        Vászoly, én látok, látom azt, mit szemünk nem lát

                        Átkozott legyen a gyilkos lelkű hatalomvágy

                        Uralma végét, várom Isten büntetését

 

                        Látom a sorsunk, népeinknek sorsát

                        látom a testvér testvér ellen harcát

                        látom, hogy nem lesz békességben Magyarország

 

                        Nem lesz immár sohasem vigalom

                        csak lesz mindig szomorúság

                        Nem lesz immár ölelő szeretet

                        csak lesz mindig nyomorúság

 

                        Ne feledd el, ki a vétkes

                        egek ura ne feledd el

                        kire sújtson fekete halál

 

                        Ne feledd el, ki a bűnös

                        egek ura ne feledd el

                        kire sújtson iszonyú halál

 

                        Átkozott légy István király

                        sírjon lelked holtad után

 

        Kintról felhangzik a bujdosók kórusa

 

Kórus:                      Túl szűk az erdő mélye

                               nem férünk el szabadon

                               Vászoly lesz jó királyunk

                               nem kell már más hatalom

 

                               István már nem parancsol

                               Péterből senkise kér

                               Vászoly lesz jó királyunk

                               Koppánynak szelleme él

 

Vászoly:                   Késő most már minden

 

Kórus:                      Vége a hallgatásnak

                               Vajk bűne égbe kiált

                               Koppánynak vére vádol

                               Istvánra gyilkos a vád!

 

                               Nincs többé béketűrés

                               nincs alku, nincs kegyelem

                               Vászolyért bosszút állunk

                               Rómán és németeken

        Megjelennek a felfegyverkezett bujdosók és vállukra véve Vászolyt harcra készen vonulnak el.

 

4. Veled Uram

 

        István hálószobájában

        A király betegágyán fekszik, feltápászkodik és letérdel házi oltára elé, keresztet vet és imádkozik.

 

II-4-I. Ments fel Istenem

 

István:                     Mindenható Istenem kérlek, engedj el

                               Súlyos terhed összetört, kérlek, ments hát fel

                               Most, hogy tőlem elvetted Imre fiam

                               szép országunk jövője bizonytalan!

 

                               Megtettem mindent, mi képességem volt

                               de nem rajtam múlt a választás

                               Úgy éltem én, hogy hozzád hűséges legyek

                               de nem kérem azt, hogy szentnek láss

 

        A lázas, önkívületi állapotba került István király előtt megjelenik Vászoly, Zobor és Imre szelleme.

 

 

II-4-II. Szellemidézés

 

 

Vászoly:                   Óh, István, régi nóta

                               talján és német foglya

                               s nem voltál jó magyar király

 

István:                     Szolgáltam az istenem, s országomat

                               Bízom, hogy a nemzetünk, s e nép fennmarad

 

Zobor:                      Napnak lángja, Hadúr a csatába

                               vidd el a hírünk

                               Holdnak fénye, magyari vezére

                               gyújtsd fel a szívünk

                               Jézus népe, idegen a lelke

                               vádol, mert élünk

 

István:                     Isten útján nincs magyar és nincs idegen

                               Isten színe előtt lesz ítéletem

 

Imre:                       Múljon a szégyen, senkise féljen

                               válassza jól sorsát

                               Kérjük az Istent segítse népünk

                               még ezer éven át

 

István:                     Boldogságos gyermekem, édes fiam

                               Indul hozzád jó atyád már hamarosan

 

        Gellért püspök érkezik, hogy feladja Istvánnak az utolsó kenetet.

 

Gellért:                     Utolsó útra, ha készülsz, István

                               Bűneid alól feloldozlak téged

                               Ám mielőtt utadra engedlek

                               Urunk és Istenünk színe előtt

                               érintse tested az utolsó kenet

 

        István király még egyszer utoljára felemelkedik.

 

István:                     Uram, nagy a te hatalmad

                               Nyújts a szenvedőknek vígaszt

                               A harc tart már ezer éve

                               de még nincs e földön béke

 

                               Kérlek, boldogságos Mária

                               Nézz  e kis Magyarországra

                               Védd és oltalmazd a népét

                               Bocsásd meg minden gyöngeségét

 

                               E szép, gyönyörű ország

                               királya fordul hozzád

                               Boldogasszonyunk

                               légy patrónusunk

                               Urunk előtt

                               szíved szerint

 

                               Dicső legyen

                               mindig neve

 

 

                         Boldogasszony anyánk

 

                                       Finálé

 

 

 

                                       Vége